ایونت آدامست رو بساز

اگر الكس فرگوسن میدانست كه روزی قرار است آدامسی دقیقا با طعم مورد علاقه او تهیه شود؛ شاید هرگز آدامس‌هایی با طعم‌های مختلف و تولید شده توسط شركت‌های گوناگون را خریداری نمی كرد.